Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemeen
Voor de toepassing van de onderhavige algemene voorwaarden moet worden verstaan onder:
StudioS: Mevrouw Van Nieuwenhuyse Lien handeldrijvend onder de naam “Lito bvba” met zetel te Varendrieskouter 103, 9031 Drongen (België), ingeschreven onder ondernemingsnummer BE 0677.676.345.
Product: juwelen.
Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die de Diensten wenst aan te kopen of te gebruiken, ongeacht of dit voor particulier of professioneel gebruik, eigen gebruik of gebruik ten gunste van derden is.
Opdracht: de omschrijving van de Dienstenen het resultaat dat de Klant mag verwachten zoals opgenomen in de offerte van StudioS en aanvaardt door de Klant.
Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaardendiensten vanStudioS .
Website:http://www.studiosinth.com/ De Klant en StudioS worden collectief Partijen en individueel Partij genoemd.

Betaling
U kan betalen via onze webshop.
Alle betalingen zullen geschieden in Euro. De prijzen vermeld op de site zijn brutoprijzen incl. btw.
Bij een bestelling van meer dan 100 euro betaalt u geen verzendingskosten.
Bij een bestelling van minder dan 100 euro binnen België betaalt u een meerkost van 7,70 euro.
Voor verzendingen naar de rest van de wereld, contacteer ons gerust.

Levering
Indien u product op voorraad is word deze binnen de 5 werkdagen na ontvangst betaling vanuit Belgiëverstuurd.        U krijgt steeds een mail met bevestiging bestelling en verwachtte levertermijn.
Het pakket word u geleverd via Bpost, hiervoor krijgt u ook een trackingcode.
Indien u product niet op voorraad is kan de levertermijn oplopen tot 25 werkdagen. U wordt steeds op de hoogte gebracht van de verwachtte leverdatum. Geschatte levertermijnen staan telkens op site vermeld.
De levertermijn loopt nooit tijdens verlofperioden van StudioS, noch wanneer de levering verhinderd wordt door overmacht.
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Partijen, zijn de in de op de site genoemde termijnen slechts een best mogelijke raming. Een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, een annulatie van een bestelling of enige schadevergoeding.
Indien de Klant deStudioS goederen niet aanvaardt op het ogenblik dat zij ter beschikking werden gesteld of     geleverd, isStudioS desalniettemin gemachtigd betaling van de factuur en in voorkomend geval vergoeding     van alle kostenen schade van de Klant te vorderen. Het pakket blijft gedurende 14 dagen beschikbaar bij postkantoor Bpost. Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies van het pakket ten laste van de verkoper. StudioS zorgt ervoor dat bij de verzending uw goederen zo goed mogelijk verpakt zijn. Indien er toch artikelen beschadigd zijn bij aankomst dient u ons hiervan op de hoogte te brengen binnen 3 dagen naontvangst. StudioS behoudt zich het recht voor uw aanvraag re weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn.

Herroepingsrecht
Als consument heeft u het recht om u te bedenken, de aankoop te annuleren en uw geld terug te krijgen. De     wettelijke termijn hiervoor bedraagt 14 kalenderdagen ingaand vanaf de dag van de levering.
De goederen dienen op eigen risico en kosten terug gestuurd te worden binnen de 3 dagen na kennisgeving.
De producten dienen in onbeschadigd, ongedragen en in originele verpakking terug gestuurd te worden.U kan na het goed ontvangst van de goederen uw geld teruggestort krijgen of in vorm van tegoedbon.
StudioS kan de geretourneerde artikels weigeren in volgende gevallen: Beschadigde of gedragen artikelen,zonder originele verpakking, artikel die in solden staan.

Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die zich buiten de wil van één der Partijen voordoen na de totstandkoming der overeenkomst, niet aan hen kunnen worden toegerekend en de uitvoering van de     overeenkomst verhinderen zoals daar zijn: natuurrampen, terrorisme, politieke onrust of oorlog, brand,         mobilisatie, inbeslagneming, embargo, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen,     tekortkomingen van toeleveranciers, beperkingen in het energieverbruik, beschadiging of diefstal door         derden,ziekte enz.
De Partij, die zich op de bovenbedoelde omstandigheden beroept, moet de andere Partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.
Overmacht is een situatie die in principe over een langere duurtijd (minstens twintig (20) kalenderdagen) een Partij verhindert om zijn verplichtingen na te komen.
Het bestaan van één van deze omstandigheden ontneemt StudioS alle aansprakelijkheid uit hoofde van de niet-uitvoering van de overeenkomst tijdens de overmachtsituatie.

Toepasselijk recht
De overeenkomst wordt exclusief beheerst en is opgesteld naar Belgisch recht.

Bevoegde rechtbanken
In geval van betwisting, zijn exclusief de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar de zetel vanStudioS gevestigd is, bevoegd.

8. Persoonsgegevens
De door de Klant verstrekte persoonsgegevens zullen door StudioS geautomatiseerd worden verwerkt in het kader van het beheer van het klantenbestand.
De gegevens kunnen tevens worden verwerkt voor promotie- en prospectiedoeleinden en om de Klant te     informeren over de onderneming, producten en diensten van StudioS. Indien de Klant dit niet wenst, kan hij zich kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing redenen door StudioS een eenvoudig verzoek hiertoe te richten per brief.
De persoonsgegevens van de Klant kunnen worden meegedeeld aan andere verbonden en geassocieerde     ondernemingen. Op eenvoudig verzoek per brief kan de Klant hiervan een lijst verkrijgen.
De Klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn persoonsgegevens vragen. Ook hiertoe volstaat het per brief met StudioS contact op te nemen.
Bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van de persoonsgegevens. Indien de Klant bijkomende inlichtingen wenst over de wijze waarop StudioS gegevens verwerkt, kan hij dit register raadplegen.

Nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid
De nietigheid, de onuitvoerbaarheid of de onafdwingbaarheid van een clausule van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of de afdwingbaarheid van de Algemene Voorwaarden onverlet.

Taal
Enkel de Algemene Voorwaarden in de Nederlandse taal zijn maatgevend voor enige interpretatie van de gebruikte bewoordingen. De vertalingen in de Franse, Engelse, Duitse of een andere taal, zijn enkel opgesteld door StudioS voor de verstaanbaarheid van de Klant.

 

Algemene voorwaarden Website gebruik

Voor de toepassing van de onderhavige algemene voorwaarden moet worden verstaan onder:
SS: Van Nieuwenhuyse Lien handeldrijvend onder de naam “Lito bvba" , met zetel te Varendrieskouter 103, 9031 Drongen (België), ingeschreven onder ondernemingsnummer BE 0677.676.345.
Gebruiker: iedere natuurlijke of rechtspersoon die toegang neemt tot de Website, kennis neemt van de inhoud van de Website en de Website gebruikt.
Website: http://www.studiosinth.com/ en alle websites die aan deze site gelinkt zijn.
De Gebruiker en SS worden collectief Partijen en individueel Partij genoemd.

Algemeen

De toegang tot en het gebruik van deze Website zijn onderworpen aan volgende voorwaarden en de Gebruiker aanvaardt automatisch deze voorwaarden.
Deze voorwaarden hebben betrekking op deze Website en alle websites die aan deze Website gelinkt zijn.

Geen garantie op volledigheid en juistheid

Alle informatie, namen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze Website beschikbaar zijn, worden verstrekt zonder enige verbintenis van SS.
SS geeft geen enkele garantie, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de Website. Evenmin garandeert SS dat deze Website of de server die haar beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere schadelijke bestanden.
De informatie op deze Website kan onjuistheden bevatten en SS kan de informatie op elk moment wijzigen, verbeteren en/of veranderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Links

Deze Website kan referenties bevatten naar andere websites of blogs. SS draagt geen verplichting of verantwoordelijkheid ten opzichte van de informatie die via zulke referenties wordt bekomen.
De Gebruiker gaat akkoord om de informatie op de Website noch in zijn geheel, noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren en om geen links te leggen naar de website van SS zonder de voorafgaande toestemming van SS.

Gebruiksvoorwaarden

Bij het gebruik van de Website verbindt de Gebruiker zich er uitdrukkelijk toe om de optimale werking en de beveiliging van de Website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe geen toegang wordt geboden.
SS gebruikt cookies om het gebruik van de Website te vergemakkelijken. Cookies zijn bestanden die een webserver naar de computer van de Gebruiker kan versturen, waardoor de computer voor de duur van de sessie kan worden geïdentificeerd. De meeste browsers zijn ingesteld om deze cookies automatisch te accepteren. De Gebruiker kan echter het opslaan van cookies deactiveren of zijn browser zo instellen dat hij een mededeling krijgt voordat de cookie al dan niet op zijn computer wordt opgeslagen.

Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, informatieve teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, handelsmerken en andere merken, zijn eigendom van SS of van haar medecontractanten en zijn beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten.
De Gebruiker verbindt zich ertoe de informatie alleen te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
De Gebruiker verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SS.
Niets van wat op deze Website staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht van SS of een derde te gebruiken.

Commentaren en communicatie

Informatie die de Gebruiker aan SS bezorgt in het kader van het gebruik van de Website (via post, e-mail of op een andere manier) zal niet worden beschouwd als confidentieel. SS zal niet verplicht zijn om zulke informatie confidentieel te houden, noch zal SS aansprakelijk zijn voor gebruik of onthulling ervan.
Al deze informatie wordt voor zover wettelijk is toegestaan de eigendom van SS en mag zonder compensatie worden gebruikt voor om het even welk doel, commercieel of niet. SS ontvangt graag commentaren van Gebruikers op de Website, of op producten of diensten. SS is niet op zoek naar ongevraagde ideeën behoudens indien dit expliciet op de Website zou worden vermeld.

Afstand van aansprakelijkheid

In geen geval zal SS aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomende uit het gebruik van de informatie of de onmogelijkheid tot toegang ertoe.

Toepasselijk recht

De overeenkomst wordt exclusief beheerst en is opgesteld naar Belgisch recht.

Bevoegde rechtbanken

In geval van betwisting, zijn exclusief de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar de zetel van SS gevestigd is, bevoegd.

Persoongegevens

De door de Gebruiker verstrekte persoonsgegevens zullen door SS geautomatiseerd worden verwerkt in het kader van het beheer van het klantenbestand.
De gegevens kunnen tevens worden verwerkt voor promotie- en prospectiedoeleinden en om de Gebruiker te informeren over de onderneming, producten en diensten van SS. Indien de Gebruiker dit niet wenst, kan hij zich kosteloos verzetten tegen de verdere verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketing redenen door SS een eenvoudig verzoek hiertoe te richten per brief.
De persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden meegedeeld aan andere verbonden en geassocieerde ondernemingen. Op eenvoudig verzoek per brief kan de Gebruiker hiervan een lijst verkrijgen.
De Gebruiker kan steeds om mededeling en verbetering van zijn persoonsgegevens vragen. Ook hiertoe volstaat het per brief met SS contact op te nemen.
Bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van de persoonsgegevens. Indien de Gebruiker bijkomende inlichtingen wenst over de wijze waarop SS gegevens verwerkt, kan hij dit register raadplegen.

Taal

Enkel de voorwaarden in de Nederlandse taal zijn maatgevend voor enige interpretatie van de gebruikte bewoordingen. De vertalingen in de Franse, Engelse, Duitse of een andere taal, zijn enkel opgesteld door SS voor de verstaanbaarheid van de Gebruiker.